Het net van "De federatie voor advies & objectieve verkoop
voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen" v.z.w.

Bemiddelaars - wie en hoe kiezen

Waarom is de bijstand van een bemiddelaar nodig ?

De tussenkomst van een bemiddelaar wordt door FED-net verplicht.

Enerzijds om de geïnteresseerde (bieder) van de nodige raad en bescherming te voorzien, en eventueel opzoekingen te doen om de persoonsgebonden vragen van een geïnteresseerde te kunnen beantwoorden.

Anderzijds om de bieder foutloos door de formaliteiten en wettelijke plichten te gidsen. De bemiddelaar zal ook de termijnen en biedingen nauwlettend in het oog houden.

Bovendien is het belangrijk voor een objectieve handeling dat er geen vermenging van belangen kan bestaan.
De bemiddelaar moet dan ook een vertrouwenspersoon van de geïnteresseerde zijn, die waakt over de belangen van zijn cliënt.

Ten slotte vereist een bezichtiging de aanwezigheid van een professioneel, die weet waar de sleutels liggen, die de enige is die de sleutels kan krijgen, en die ook instaat voor de veiligheid en de afsluiting van het goed. Bezichtigen van een pand is een ernstige aangelegenheid waarbij een geïnteresseerde alle vragen moet kunnen stellen die eigen zijn aan zijn persoon. Dit noemt men subjectieve vragen, waarvoor de bemiddelaar desgevallend diepgaander onderzoek zal voeren.

Bezichtigen moet ordentelijk en serieus gebeuren in ieders belang.

FED-net vzw maakt het mogelijk dat iedere geïnteresseerde beroep kan doen op de bijstand van een bemiddelaar naar eigen vrije keuze, en dit gratis.
Gratis in de zin dat deze bemiddelaar aan die bieder geen enkele betaling mag vragen op grond van de FED-net-CODEX, en dat alleen die bemiddelaar wiens klant finaal de verkoop zal gesloten krijgen, via FED-net vzw betaald zal worden (en dus ook niets extra mag vragen aan zijn klant op grond van de FED-net-CODEX).

Iedere geïnteresseerde kies zelf zijn eigen bemiddelaar-vertrouwenspersoon. FED-net en -medewerkers verkopen zelf niet (tegenstrijdigheid van belangen is uitgesloten).

Wie kan als bemiddelaar optreden ? Wat te doen als men zelf professioneel is ?

Geen enkele gekwalificeerde bemiddelaar wordt uitgesloten tot de deelname aan en het gebruik van het FED-net-systeem.

"Bemiddelaar" is diegene die voor eigen rekening en risico zelfstandig optreedt als raad- en of bijstandverlener aan de zijde van de geïnteresseerde (bieder),
hetzij een Erkend Vastgoedmakelaar bedoeld in art. 3 van het Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S., 13 oktober 1993),
hetzij een persoon of een beoefenaar van een beroep bedoeld in art. 4 van dit K.B. (o.a. de opdrachtgever zelf, notaris, curator, landmeter, een bijzondere procuratiehouder - juridisch en/of financieel en/of fiscaal raadgever enz. ... in de mate dat deze aan de normen van zijn eigen beroep voldoet).

De bemiddelaar is dus ook diegene die geïnteresseerden of kandidaten zoekt in zijn eigen portefeuille, volgens zijn eigen methoden, in zijn eigen kringen en ook elders en daarbuiten. En die aan die kandidaten verder bijstaat om de zaak te leren kennen, en om een bod onder vorm van eenzijdige koopbelofte te laten uitbrengen volgens het FED-net-systeem.

Waarbij ieder bemiddelaar van FED-net vzw een toegang kan krijgen (nà aanvraag voor registratie) tot de website gedeelte voor bemiddelaars, de formulieren en de professionele informatie (waar de sleutels liggen, de directe contactgegevens van de FED-net-dossierbeheerder, zijn aanspraken, enz. staan ook vermeld in het Profinfo-dossier. Toegang die te allen tijde zonder motiveringsplicht noch meldingsplicht door FED-net vzw kan worden ingetrokken als blijkt dat die bemiddelaar niet langer over zijn status zou beschikken, of zich niet ernstig gedraagt.

Op die manier kan iedere bemiddelaar een bod laten uitbrengen door zijn eigen cliënt. Voor het indienen van het bod (de formaliteiten) moet deze wel samenwerken op vrije basis en los van FED-net met een BIV Erkend Vastgoedmakelaar.

Omdat FED-net een open net, kan iedere geïnteresseerde zich laten bijstaan door zijn eigen vertrouwenspersoon als bemiddelaar. Dit zonder exclusiviteit en gratis zoals gezegd.

Hoe een bemiddelaar kiezen ?

Ofwel kent u een eigen vertrouwenspersoon-raadgever, en dan contacteert u deze als bemiddelaar.
Is deze niet vertrouwd met het FED-net-systeem, dan belt deze naar +32(0)477 65 70 87.

Ofwel kent men geen eigen bemiddelaar, en dan kiest men deze vrij via: