De Federatie voor Interprofessionele Samenwerking inzake
Vastgoed welk een Publieke behandeling of benadering vereist vzw

Instelprijs, bieden en termijnen

Waar er gesproken wordt van "Verkoop", wordt hieronder niet alleen de transactievorm of de actie van verkoop en koop in de enge zin bedoeld, maar ook alle andere transactievormen zoals er zijn ook "erfpacht, opstal, leasing, ruil, verhuring, en alle andere overdrachten of vestigingen of afstand van zakelijke rechten op onroerende goederen of onroerende rechten". Zelfs transfervormen die op maat van de opdrachtgever kunnen ontwikkeld worden. Het beperken tot de term "verkoop" gebeurt enkel om reden van eenvoudig taalgebruik of simplificering.
FED-net start de Objectieve Verkoop aan de instelprijs. Deze wordt door de opdrachtgever vastgesteld volgens diens eigen manier van werken, al dan niet met gratis advies van FED-net over de instelwaarde.


FED-net vraagt op die manier aan de markt, bij manier van spreken:
 • tijdens een 1ste periode:
  • «Wie wil dit goed onder deze voorwaarden en aan die instelprijs kopen?»
 • tijdens een 2de periode:
  • «Wetende dat er meer dan één iemand dit goed wilt kopen onder deze voorwaarden
   en aan die instelprijs ...
   welke is de prijs waaraan u dit wilt kopen, volgens uw eigen verlangen en eigen middelen ?»
Een bod wordt uitgebracht op het FED-net-bodformulier, onder vorm van een éénzijde belofte. Dit formulier staat op de FED-net-website bij iedere aanbodrubriek apart.
Een bod kan uitgebracht worden vanaf de start-dag. Iedereen kan een bod uitbrengen.
 • Er is sprake van:

 • een open bod tijdens de 1ste periode,
  "Open" genoemd omdat de geboden prijs bekend is, en via de website en e-mailen direct gepubliceerd wordt

 • een gesloten bod tijdens de 2de periode,
  "Gesloten" genoemd (ook "geheim" genoemd) omdat die geboden prijs niet bekend is, en dus niet kan gepubliceerd worden, zelfs het bestaan van zo'n gesloten bod wordt niet bekend gemaakt ... deze bekendmaking en publicatie gebeurt slechts als de 2de afteltermijn is afgelopen, allemaal samen

 • Dus: er is maar één bofformulier, zowel voor een open bod als voor een gesloten bod ... enkel de formaliteiten zijn anders. De precies te volgen formaliteiten staan per dossier vermeld op ieder formulier afzonderlijk.
Op die instelprijs kan er één van de volgende reacties zijn.
 • Ofwel komt er geen bod, en dan weet FED-net zeer snel van de professionelen waar het probleem ligt hiervoor.
  En dit probleem wordt dan besproken met de Opdrachtgever. Die vrij en autonoom beslist welk gevolg deze hieraan al dan niet wilt verlenen.

 • Ofwel komt er tijdens die 1ste periode een open bod, aan minstens de instelprijs.
  En dit 1ste open bod doet dan automatisch de 1steafteltermijn lopen.
  Die 1ste afteltermijn bedraagt 5 werkdagen. Die 5 werkdagen beginnen ten vroegste te lopen vanaf de 21ste werkdag nà de start-dag. Alle termijnen enz. staan permanent en voor iedereen te lezen op de FED-net-website.

 • Ofwel komt er tijdens die 1ste afteltermijn geen 2deopen bod.
  Dan wordt nà afloop van die 1ste afteltermijn dat eerste en enige open bod weerhouden tot verdere afhandeling (en er kan niet meer geboden worden nadien).

 • Ofwel komt er tijdens die 1ste afteltermijn nog zo'n 2de open bod (of nog meer biedingen).
  En dit 2de open bod doet dan automatisch de 2deafteltermijn lopen (dit is dan de 2de periode) .
  Die 2de afteltermijn bedraagt ook 5 werkdagen. Die 5 werkdagen beginnen automatisch te lopen de dag nà, en aansluitend op, de afloop van die 1ste afteltermijn.

 • Tijdens deze 2de periode kan iedereen een gesloten bod uitbrengen. Zelfs als men geen open bod heeft uitgebracht tijdens die 1ste periode.

 • Ofwel komt er tijdens die 2deperiode geen enkel gesloten bod.
  Dan wordt nà afloop van die 2de afteltermijn het hoogste open bod uit de 1ste periode weerhouden tot verdere afhandeling (er kan niet meer geboden worden nadien).

 • Ofwel komt er tijdens die 2deperiode één of meer gesloten biedingen.
  Dan wordt nà afloop van die 2de afteltermijn het hoogste bod uit de 2de periode weerhouden tot verdere afhandeling (er kan niet meer geboden worden nadien).
  Let wel: de biedingen uit de 1ste periode blijven gelden, en mocht in de 2de periode tegen alle logica in het hoogste gesloten bod lager liggen dan een open bod uit de 1steperiode, dan krijgt dit hoogste bod dit de 1ste periode voorrang.
Nà afloop van de 2de afteltermijn (lees 3de periode) komt er geen enkele andere afteltermijn meer.

Uitgezonderd bij de Objectieve Verkoop van een goed uit een faillissement. Daarbij kan de Curator of de Rechter-commissaris direct nà afloop van 2de afteltermijn, beslissen om nog éénmaal een extra afteltermijn (lees 3de periode) toe te passen in het belang van de gefailleerde. Dit 'kan' deze autonoom en soeverein beslissen, maar dit 'moet' deze niet beslissen (deze kan dus ook niets beslissen, en direct doorgaan met de afhandeling), wetende dat de Rechtbank van Koophandel voorafgaandelijk reeds toegelaten heeft om aan minstens aan de instelprijs te verkopen. Alleszins zal er dan 10% meer moeten geboden worden dan de hoogst geboden prijs daarvóór. De formaliteiten en duur van deze extra termijn zijn dezelfde als deze van de 2de afteltermijn.

Let wel: de Objectieve Verkoop bij faillissement gebeurt altijd met de voorafgaandelijke toelating in een vonnis van de Rechter, om te verkopen aan de instelprijs. Er kan dus nà afloop van de 2de of eventuele 3de periode niet meer bijgeboden worden bij de Rechter.

FED-net kan nooit tot toepassing van een 3de, extra periode beslissen. En als een aanbod komt uit een faillissement, dan wordt dit duidelijk vermeld in het FED-net-dossier.


Komt er een lager open bod (op het FED-net-bodformulier) vooraleer er een 1ste open bod aan minstens de instelprijs bestaat, dan zal FED-net dit aan de Opdrachtgever overleggen, als deze bieder in een bijlage bij dit lager bodformulier heeft gevoegd: 1) diens uitvoerige uitlegt waarom hij de instelprijs te hoog vindt, en 2) diens detaillering hoe hij zijn aangeboden, lagere prijs berekend heeft.
Eén en ander is het werk van de raadgever-vertrouwenspersoon die aan de geïnteresseerde bijstaat met raad. Zo'n lager bod heeft geen enkele invloed op de lopende Objectieve Verkoop.

Omgekeerd kan de Opdrachtgever ook beslissen in samenspraak met FED-net, om zijn instelprijs te verhogen. Dit kan onder de voorwaarde en zolang dat er geen 1ste open bod aan minstens de lopende instelprijs werd neergelegd.

Beslist de Opdrachtgever om zijn instelprijs te verlagen of te verhogen, dan wordt alles herbegonnen vanaf de start aan de (nieuwe) instelprijs.
P.S.

1 - Het FED-net-systeem wordt gebruikt om op objectieve manier de beste, en logisch de hoogste, marktprijs te zoeken. Het FED-net-systeem kan ook worden gebruikt om de beste andere-criteria-van-de-Opdrachtgever-dan-de-hoogste-marktprijs te zoeken op de snelste, omvangrijkste, en dus objectieve manier.
Voorbeelden: sociale verkopen (waar de prijs vast ligt), PPS-partners zoeken, join venture-partner zoeken, projectontwikkelaars op eigen risico met de beste visie zoeken, enz.

2 - Het FED-net-systeem kan om in de andere richting gebruikt worden.
Voorbeelden: aankopen door overheden, waarbij de naam van de overheid secreet blijft, en waarbij niet de laagste prijs en of voor de Opdrachtgever beste voorwaarden moeten behaald worden, enz.

3 - De onderdelen van de mogelijkheden van het FED-net-systeem kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt, zelfs als er niets via FED-net verkocht wordt.
Profiling: om voor een overheid te onderzoeken welke transactie vorm het beste is, en of er wel enige transactie nodig is en er geen andere oplossing voor een probleem bestaat (waar men zelf niet aan denkt). Zo zijn er ook nog: Pro-expertise (o.a. bij begrotingstaten, Objectieve waardering of schatting (o.a. bij successie op duo-testamenten, of als een Curator of een Rechter twijfelt aan een onderhandse verkoopprijs), Coaching ... meer hierover leest men in art. 11.1. hoofdstuk 1 FED-net-CODEX.

4 - Ieder bod wordt uitgebracht voor de duur van zestig kalenderdagen (minstens voor de duur van de lopende termijnen). De enige mogelijkheid om een niet weerhouden bod in te trekken vóór die zestig kalenderdagen leest men in art. 4.4.3 §2 hoofdstuk 2 FED-net-CODEX.

5 - Onder "werkdag" wordt begrepen iedere kalenderdag uitgezonderd a) iedere zaterdag, b) iedere zondag, c) iedere wettelijke feestdag van de lokaliteit waar een goed is gelegen, d) iedere dag tussen 15 juli tot en met 19 augustus daaropvolgend, en e) iedere dag tussen 15 december tot en met 5 januari daaropvolgend.

6 - De vergelijking van het FED-net-systeem en een open verkoop met recht van hoger bod, leest men in art. 3 §5 hoofdstuk 1 FED-net-CODEX.